Logo

Riffel-skydning

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Riffel-skydning er inddelt i to grundlæggende kategorier: kortdistance og langdistance. De to kategorier er yderligere inddelt i specielle skydearter, hovedsagelig baseret på våbnet og skydestillingen (liggende, knælende eller stående). Deltageren som sammenlagt opnår flest points vinder konkurrencen.

Skydebanen. Deltagerne skyder på linie ved siden af hinanden. Der skal være plads nok bag dem til officials og tilskuere.
Skiverne er nummererede for at undgå fejltagelser. Skiver til prøveskud skal være markeret med en klar og tydelig sort stribe i øverste højre hjørne. Ved udendørs konkurrencer skal skiverne være sikret således, at de ikke bevæger sig, selvom det blæser kraftigt.
Til hjælp for skytternes eventuelle korrektion for vind bør der for 50 og 300 m skydning anbringes vindflag ti meter fremme for skydestandpladsen.
Bag skiverne skal der være et kuglefang og bag det igen en jordvold eller andet, der sikrer, at projektilerne endeligt opfanges.
Banelængden måles fra skivens forside til skydelinien, hvor skytten kan piacere sin forreste fod i knælende eller stående stilling eller sin forreste albue i liggende stilling.
På skydebaner uden korrekt og for ai le skytter synligt ur, skal konkurrencetidens ophør annonceres henholdsvis 10 og 5 minutter før.

10 m bane: indendørs eller udendørs. Skiven skal være anbragt ca. 1,5 m over standpiadsens niveau, men kan flyttes op eller ned efter den enkelte skyttes højde. Baggrunden skal være lys og må ikke reflektere.

50 m bane: kan være indendørs eller under halvtag, men det er kun den helt udendørs bane, der kan anerkendes til internationale konkurrencer. Skiven må maksimalt anbringes 50 cm højere end standpladsens niveau.

300 m bane. Skiverækken kan sænkes ned i en grøft, og banen kan være omgivet af solide mure af sikkerhedsmæssige grunde. Skiverne må maksimalt være 3 m højere end standpladsens niveau.

Skydehold. Til et skydehold er normalt knyttet en holdleder. Hvis en holddeltager af en eller anden grund må opgive videre deltagelse, efter han først har påbegyndt sine prøve- eller gældende skud må nan ikke erstattes.

Officials omfatter:
- en jury, som kontrollerer konkurrencen;
- en banechef og hans banekommandører, som er ansvarlige for og overvåger skydningen;
- listeførere;
- skivekontrollanter og markørformænd, som sikrer, at alt går rigtigt til på skiveområdet.

Markering (50 m og 300 m konkurrencer).
Efter at have afgivet et skud kontrollerer deltageren først sit resultat ved hjælp af en kikkert. Listeføreren signalerer til markøren, som sænker skiven og mærker sig skuddets værdi og placering. Han hæver derefter samme skive igen eller en ny skive og markerer skuddets værdi og placering efter et internationalt system.

Skiver
50 m riffel konkurrencer: diameter 162,4 mm. Skivens sorte del 112,4 mm, selve »pletten« 12,4 mm.
300 mm riffelkonkurrencer: diameter 100 cm. Skivens sorte del 60 cm, »pletten« 10 cm.
10 m luftriffelkonkurrencer: diameter 46 mm. Skivens sorte del 31 mm, »pletten« 1 mm.

Skiverne er lavet af et materiale, der ikke reflekterer lyset og kan opfange mange skud uden at blive ødelagt. Skivestørrelsen afhænger af konkurrencens art og afstand.
Skiverne er inddelt i ni koncentriske cirkler, der hver giver mellem 1 og 10 points, den inderste cirkel (pletten) giver 10, og derefter går det nedad ud mod den yderste cirkel. Skud, der sidder i linien mellem to ringinddelinger noteres for den nærmeste højere værdi.

Skydebanerne skal være tilgængelige for træning før en konkurrence. Standpladser og startorden afgøres gennem lodtrækning. En eliminationskonkurrence må finde sted, hvis der er flere deltagere end stedets banekapacitet kan klare.
I enhver konkurrence skal forholdene for alle skytter være så ensartede som muligt, ligesom der skal tages hensyn til linkskytter (venstreskytter). Alle konkurrencer afvikles normalt i serier il 10 skud. Hvis en konkurrence varer mere end en dag, må alle skyde lige mange skud og fortsætte med samme stilling hver dag.

Olieskud (for at varme piben op) på 50 og 300 m må finde sted i ca. 2 minutter, før konkurrencen påbegyndes.
Prøveskud (til at skyde sig ind) må kun skydes før og mellem hver 10 skuds serie, men tiden hertil er inkluderet i skydetiden. Under konkurrencen kan skytten forlange sin prøveskive op.
I alle hel match konkurrencer over 50 og 300 m er afsat 15 minutter mellem stillingerne.
Skud afgivet efter skydetidens udløb skal noteres som forbiere medmindre den pågældende skytte er blevet tidelt ekstra tid.

Rifler.
Fririffel, kaliber .22 maksimumvægt: 8 kg. maksimum kaliber: 5,6 mm (.22), fri aftræksvægt. Højre hånds greb må ikke hvile på remmen eller på venstre arm. Maksimumlængden på kolbekappens krog er 15,3 cm. Kolbe og skæfte må ikke være udformet således, at de giver speciel støtte til ryg, skulder, overarm eller bryst. Kolbekappen har en maksimal indstiliingsmulighed op eller ned på 3 cm.

Standardriffel, kaliber .22 maksimumvægt: 5 kg maksimum kaliber: 5,6 mm (,22), fri aftræksvægt, men sneiie (apparatur, der gør selve aftrækket lettere) er ikke tilladt.
Ekstraordinære udformninger af kolbe og skæfte til støtte for hænder, fingre eller arme er ikke tilladt.

Fririffel til langdistance maksimum kaliber 8 mm. Øvrige specifikationer som for fririffel, kaliber .22.

Standard riffel til langdistance maksimum kaliber 8 mm. Aftræksvægt skal være mindst 1,5 kg. Snelle er forbudt. Øvrige specifikationer som for standard riffel kaliber .22.

Lultriffel. Enhver type riffel til komprimeret luft eller kulsyre (kultveilte) af almindeligt udseende og med kaliber 4,5 mm. Mål, vægt og størrelse som for standard riffel kaliber .22. Sigtet. Hverken speciallinser eller andre linsesystemer, inklusive kikkertsigte må monteres på riflerne. Derimod må skytten bære særlige briller, hvis det er nødvendigt.

Ammunition
Luftriffel: maksimum kaliber 4,5 mm; stålprojektiler er forbudt.
Lille kaliber: bly eller lignende blødt materiale.
Stor kaliber: sporprojektiler og livsfarlig ammunition er forbudt.

Konkurrencer.
Fririflel, Englands-match, 50 m (standard riffel for damer og herrer). 60 skud liggende, med indtil 15 prøveskud - eller to serier at 30 skud og indtil 10 prøveskud. Konkurrencetid: helmatch 120 minutter, halvmatch 70 minutter.

Fririffel, 50 m
120 skud: 40 liggende, 40 stående, 40 knælende, samt indtil 10 prøveskud i hver stilling. (De 40 skud liggende kan kombineres med de første 40 skud i Englands-matchen), Skydetid: liggende, 90 minutter; stående 120 og knælende 105 minutter.

Standardriffel, 50 m.
60 skud' 20 liggende, 20 stående og 20 knælende med indtil seks prøveskud i hver stilling. Skydetid 150 minutter.

Luftriffel 10 m.
40 skud stående, og 10 prøveskud. Skydetid 90 minutter.

Fririffel 300 m.
120 skud (helmateh): 40 i hver stilling, samt 10 prøveskud i hver stilling. Skydetid: liggende 90 minutter; stående 120 og knælende 105 minutter.

Standard riffel 300 m.
60 skud (halvmatch): 20 i hver stilling; 6 prøveskud i hver stilling. Skydetid 150 minutter.

Forbiere og træffere i fejl skive. Hvis en skytte rammer uden for skivens yderste ring (en regulær forbier), kan han få lov at skyde om, men med et fradrag af 2 points fra den nye skudværdi. Hvis han sender et prøveskud i en anden skyttes prøveskive, er der ingen straf, men han kan ikke skyde om.
Hvis han sender et prøveskud ind i en sidemands konkurrenceskive, gives der to points fradrag i hans samlede resultat og intet omskud. Et konkurrenceskud i en konkurrents skive, uanset hvilken, eller i hans egen prøveskive, koster to strafpoints.
Hvis skuddet kan identificeres eller hvis skuddene er af ens værdi, noteres deres respektive værdi. Hvis skuddene ikke kan identificeres, kan begge skytter enten skyde om eller vælge skuddet med den laveste værdi.
Hvis skuddet gentages, kan det ikke tælle højere end noget af de to første skud. Den fejlende skytte fradrages 2 points i sit resultat.

For mange skud. Hvis en skytte bruger for mange prøveskud, straffes han med to points fradrag for hvert.
Hvis han skyder for mange gældende skud, får han to points i fradrag pr. skud udover de to første, der ikke giver straf. Til gengæld må han så skyde tilsvarende færre skud mod næste skive.
Hvis der totalt er for mange skud i en skyttes konkurrenceskive (med fradrag af dem, konkurrenterne har skylden for) skal de bedste træffere svarende til de overtallige skud annulleres.

Påklædning. Restriktioner med hensyn til materiale, konstruktion, mål, tykkelse, placering af forstærkninger, størrelser m.v., gør det muligt at skabe ensartethed for alle skytter og at undgå overtrædelser.
Skytterne skal bære deres startnummer på ryggen, så man kan kende dem under konkurrencen.

Tilbehør
a) Teleskopkikkert er tilladt for at kontrollere skuddene, men den må ikke være påmonteret våbnet.
b) Kompensatorer og mundingsbremser erforbudt.
c) Rem er tilladt, hvis dens maksimumsbredde ikke overstiger 40 mm og den er fastgjort til forskæftet. Den må kun bæres øverst på venstre arm.
d) Håndstøtten må højst nå til 20 cm under løbets akse.
e) Et underlagstæppe til knælende og liggende skydninger skal arrangørerne sørge for.
f) En knælepude i cylinderform er tilladt til støtte for det bageste ben under knælende skydning. Den må højst være ca. 20 cm lang med en diameter på 12-18cm.

Skydehuset skal være helt plant på den forreste del og sikret mod vibrationer.
Hvis underlaget er jord eller grus, skal det være tildækket således, at skytterne forhindres i at få særlig støtte ved at bore albuerne ned i underlaget.
Hvis der bruges særlige borde tilliggende skydninger, skal disse være absolut faste og stabile. Standpladsen bør være udstyret med: underlagstæppe, ladebord, special
måtte tilliggende skydning, godkendt knælepude til knælerrde skydning, en hvilestol til skytten og udstyr til listeføreren.
10 m skydebaner skal give hver skytte mindst 1 meters bredde. Her er underlag, måtter og puder til skytterne ikke nødvendige.
50 m skydebaner. Hver enkelt standplads bør ikke være mindre end 1,6 m bred og 2,5 m lang og skytterne skal være beskyttet mod vind og vejr.
Der skal være særligt signal system mellem listeføreren og markøren samt telefonforbindelse mellem markøren og banekommandører. 300 m skydebaner har normalt også 1,6 m x 2,5 m store standpladser og er beskyttet mod sol, regn og vind. Signaler og telefon sikrer forbindelsen mellem markørgraven og standpladserne som ved 50 m. Skydestillinger. Der er tre officielle skydestillinger: Liggende, hvor riflen støttes af begge hænder, en skulder og en rem. Den må også ligge op til skyttens kind. Stående, hvor begge fødder skal være på jorden. Venstre (eller højre) arm og albue må gerne støtte mod bryst eller hofte, mens remstøtte ikke er tilladt. Riflen støttes af begge hænder, en skulder, den ene side af brystet og kinden. Knælende, hvor tæerne af højre/venstre fod, højre/venstre knæ og tæerne af venstre/højre fod skal røre jorden. Ellers skal riflen holdes som i liggende stilling. Venstre/højre albue må hvile på venstre/højre knæ. Remstøtte er tilladt ligesom knælepude under højre/venstre ankel.
Ekstra tid. Hvis en skytte er nødt til at indstille skydningen i flere minutter, kan han bede om ekstra tid. Hvis han bliver nødt til at standse skydningen i længere tid er han også berettiget til to ekstra prøveskud.
Hvis en skytte bliver nødt til at bytte eller reparere sit våben under konkurrencen, kan han blive tildelt to ekstra prøveskud samt ekstra skydetid.

Straffe. Overtrædelse af regler og bestemmelser kan blive straffet med:
- en advarsel;
- fratagelse af to points;
- diskvalifikation. I holdkonkurrencer medfører en diskvalifikation
automatisk at hele holdet diskvalificeres.
Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Opret din egen Festbog
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (3 stemmer)
Siden er blevet set 6.969 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Skal Roskildefestivalen være politik eller musik? I år vil de fejre solidaritet med Palæstina. Er det foreneligt med musik?Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her